Període mig de pagament a proveïdors (PMP)

En el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es publica el període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

Es destaquen els següents aspectes de la metodologia de càlcul del període mig de pagament (en endavant PMP):

  • L’indicador PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.
  • El termini màxim de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques és de 30 dies, segons disposa la normativa.
  • El signe negatiu en els dies indica una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l’Ajuntament en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura i que les operacions pendents de pagament de l’Ajuntament es troben, en mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.