Avís legal i política de privacitat

Avís Legal

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis: “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, “Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, “Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público”, s’informa del següent:

– Titularitat de la pàgina web
– Reproducció de continguts propis
– Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
– Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Titularitat de la pàgina web

– Domini principal: www.svh.cat
– Titular: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
– Adreça: Plaça de la Vila, 1 , 08620, Sant Vicenç dels Horts
– Telèfon: 936561551
– Mòbil: 662970910
– Fax: 933969833
– Adreça electrònica: ajuntament@svh.cat
– NIF:P0826300F
– Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
• a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
• b) Citar sempre la font de la informació.
• c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.
No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.svh.cat són de titularitat exclusiva de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a l’Ajuntament. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L’Ajuntament explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l’Ajuntament pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a l’adreça indicada en l’apartat “Titularitat de la pàgina web”.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l’Ajuntament per mitjà de framing.
La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’Ajuntament mitjançant in line linking.
L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’Ajuntament conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web de l’Ajuntament.
L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquest.
L’Ajuntament es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Aquest portal web fa ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats a l’ordinador de l’usuari, per tal d’ajudar el lloc web a analitzar l’ús que els usuaris en fan, per al correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com també per a la recollida d’estadístiques.

Per la recollida d’estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l’adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google als servidors del lloc web. Per tal d’impedir aquesta recollida de l’adreça IP, l’Ajuntament té activada l’opció “Anonymize IP”, que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l’adreça IP, de manera que l’anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de l’Ajuntament. A l’accedir a aquells llocs, podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador. A cada navegador, l’operativa és diferent (la funció “Ajuda” us mostrarà com fer-ho).

Podeu consultar les condicions de privacitat als enllaços següents:

Podeu consultar les condicions de les cookies als enllaços següents:

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l’ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d’aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Protecció de dades

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD, Ley Orgánica 3/2018) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l’Ajuntament de , amb seu en Plaça de la Vila, 1, 08620, Sant Vicenç dels Horts. Telèfon: 936561551 Fax: 933969833 Web: www.svh.cat

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. No es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’Ajuntament i que seran accessibles en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’Ajuntament, per al compliment de funcions realitzades en interés públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades vetlla perquè l’Ajuntament compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd@svh.cat
 • Adreça de contacte: Plaça de la Vila, 1 , 08620, Sant Vicenç dels Horts
 • Telèfon: 936561551

Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informada: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret de d’accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i a accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat)

Drets d’imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Confidencialitat de les comunicacions

El contingut dels correus electrònics i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut un missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniqués al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

Videovigilància

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:
Finalitat del tractament: garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions mitjançant un sistema de videovigilància.
Legitimació: interès públic (art. 6.1.e del RGPD) basat en la seguretat ciutadana.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran un màxim de 30 dies naturals.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte a les forces i cossos de seguretat o per obligació legal.