Registres Municipal d’Entitats

El Registre Municipal d’Entitats, les dades del qual són públiques, permet a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts conèixer el nombre d’entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius, amb l’objectiu de possibilitar una política municipal del foment de l’associacionisme.

Podran demanar la inscripció en el Registre Municipal:

a) Les associacions sense ànim de lucre, inscrites al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de l’interior o qualsevol altre de funcions similars..

b) Els grups actius sense ànim de lucre que el seu marc territorial sigui el municipi de Sant Vicenç dels Horts i que les seves activitats representin sectorials, culturals, econòmics, comercials, professionals, esportius, científics o anàlegs.

c) Coordinadores i plataformes d’entitats: agrupacions, temporals o permanents, de dues o més entitats i/o grups actius que posen en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’assolir determinada finalitat d’interès general o sectorial.

No seran admeses aquelles associacions amb un òrgan directiu que no sigui escollit democràticament ni aquelles associacions i grups actius que tinguin objectius contraris als valors democràtics i de respecte a l’aliè amb independència del seu origen, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Les associacions o entitats un cop inscrites estaran obligades a comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades.

Causaran baixa en el Registre Municipal d’Entitats aquelles associacions que:

a) No actualitzin les seves dades dins el termini atorgat per l’Ajuntament.
b) Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.
c) Es dissolguin per qualsevol motiu.
d) Els grups actius que als dos anys no tinguin una activitat continuada

Per a més informació consultar el Reglament de Participació de Sant Vicenç dels Horts

 

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: