Subvencions i prestacions econòmiques socials per al pagament de lloguer i amortitzacions d’habitatges

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les prestacions econòmiques per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària, que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a través del Departament d’habitatge social, destinades a finançar la permanència en l’habitatge que constitueix la residència habitual al municipi Sant Vicenç dels Horts.

Aquesta convocatòria vol contribuir al manteniment i permanència en l’habitatge mitjançant les despeses de pagament de les rendes de lloguer o quotes d’amortització hipotecària per l’any de la convocatòria, per a les unitats de convivència que han de destinar més del 30% dels seus ingressos a aquesta despesa, atenent al concepte que estableix com a risc d’exclusió social en l’habitatge el Decret 75/2014 Del Pla per al dret a l’habitatge.