Subvencions i ajuts atorgats

En compliment del que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 30 del Reglament de la indicada Llei, es dóna publicitat a les subvencions atorgades.