Agent de Policia Local (Comissió de serveis)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

1. Protegir i traslladar les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències de la corporació, realitzar funcions de consergeria, així com verificar els avisos d’alarmes de particulars i empreses.
2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació, així com instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà i els trams de carretera assignats, així com realitzar el cobrament de taxes i elaborar les denúncies corresponents.
3. Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi, incloses les d’educació vial; fer propostes de millora de la senyalització, quan es detectin deficiències o problemes en algun lloc del municipi; fer campanyes de control de la documentació dels conductors, d’alcoholèmia, de vehicles abandonats i qualsevol altra que es pugui desplegar en el futur; i elaborar estadístiques sobre accidents i ferits, elevant-les a les instàncies competents.
4. Exercir de policia administrativa a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, les ordenances, els bans, les resolucions i altres disposicions i actes municipals en les diverses matèries que regulin (venda ambulant, obres, activitats industrials i comercials, entre d’altres).
5. Exercir de policia judicial d’acord amb els principis de cooperació mútua i de col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat (auxiliar jutges, tribunals i el ministeri fiscal en la investigació de delictes; realitzar notificacions judicials; practicar les primeres diligències de prevenció, custòdia i trasllat de detinguts i d’objectes provinents de delictes o relacionats amb l’execució d’aquests; dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, així com realitzar controls sociomètrics).
6. Auxiliar i orientar en primera instància a persones afectades d’alguna problemàtica de caire social (drogaaddiccions, alcoholisme, malalties mentals, mendicitat, absentisme escolar, entre d’altres), realitzar la protecció escolar a l’entrada i sortida de les escoles, així com realitzar el trasllat d’alumnes dels centres educatius als Centres d’Atenció Primària, en cas de necessitat.
7. Assumir la protecció de manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes (festes, actes esportius, culturals, entre d’altres), quan sigui requerit a fer-ho, amb el reforç, en cas necessari, de les forces i cossos de seguretat estatals i autonòmiques.
8. Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan sigui requerit a fer-ho.
9. Vigilar els espais públics, realitzant tasques de patrullatge i el manteniment dels equips corresponents, i els edificis d’ús públic com benzineres, estacions ferroviàries, centres comercials,
etc.
10. Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
11. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i protecció de l’entorn (caça, abocadors, emissió de fums, etc.), així com en matèria de protecció dels animals.
12. Assumir les tasques d’oficina que requereixi el bon funcionament del servei (complimentació de documents, arxiu, transcripció de textos, entre d’altres).
13. Realitzar funcions d’agent operador (atenció telefònica i presencial, gestió de l’emissora, recollida de denúncies) i assumir les funcions del lloc de treball de caporal durant la seva absència.
14. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 27/05/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 02/06/2021 23:59:59
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs