Bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball de personal tècnic mitjà de medi ambient

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.PB

Lloc de treball:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir llocs vacants i/o necessitats de personal funcionari interí de personal tècnic mitjà de medi ambient que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment, en qualsevol dels supòsits previstos a l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. (TREBEP).

Identificador: RH112023000002
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 04/05/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 24/05/2023 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Cap