Bases per a la constitució d’una borsa de treball personal operaris del servei de neteja

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per la tramitació electrònica a la ciutadania, empreses i entitats. El telèfon per a obtenir assistència és el 93 656 11 11 en horari d’atenció de  8 a 20 hores de dilluns a divendres. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h)

Lloc de treball:

Les funcions a realitzar seran les pròpies del cos de neteja d’edificis municipals, que de forma general consisteixen en:

• Desplaçar-se per a la realització de les funcions pròpies del seu lloc de treball als equipaments corporatius i/o espais públics en què sigui requerida, responsabilitzant-se
del transport, cura i ús de les eines necessàries per al desenvolupament de les seves tasques.
• Realitzar les tasques de neteja de les diverses dependències de l’Ajuntament (entre d’altres: fregar, treure la pols, escombrar, netejar finestres, endreçar les dependències,
buidar papereres, netejar els lavabos, mobiliari, …).
• Preparar l’àmbit i entorn de treball realitzant, a més, aquelles tasques necessàries i complementàries que permetin el correcte desenvolupament de les seves funcions.
• Conèixer les característiques físiques i mecàniques dels materials i productes per a la seva correcta selecció i utilització.
• Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació.
• Tenir cura de l’adequada utilització del material, així com de l’estat de conservació i neteja del seu lloc de treball.
• Mantenir un correcte clima laboral per tal de promoure un bon rendiment i unes relacions interpersonals fluïdes.
• Realitzar serveis d’emergència i/o urgència provocats per inclemències meteorològiques, vandalisme, que provoquin situacions de risc.
• Realitzar les tasques necessàries que l’hi son encomanades dins del servei, informant al seu superior la necessitat de sol·licitar recolzament de la resta d’operàries en cas
necessari.
• Realitzar les tasques necessàries en l’àmbit de la neteja per la celebració d’activitats, fires, festes i altres esdeveniments quan sigui necessari.

•Donar recolzament a la resta d’unitats del servei de neteja quan la situació així ho requereix.
• Donar compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i condicions de treball i salut, així com, en general aquella normativa que afecti al normal
desenvolupament de les funcions assignades al seu lloc de treball.
• I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

 

Identificador: RH112023000001
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 05/04/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 27/04/2023 23:58:00
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Concurs oposició