Bases per a la selecció definitiva, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’estabilització temporal, d’una plaça de personal treballador social de la plantilla orgànica de personal laboral fix

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una plaça, la número 160, enquadrada amb la categoria professional de A2 de personal treballador social en règim de personal laboral fix per via de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal i dotades amb la retribució que
correspon d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Identificador: RH112022000047
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 17/03/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 05/04/2023 23:59:00
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició