Bases per a la selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana de treball social de la plantilla orgànica de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la constitució d’una borsa de treball,

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per la selecció definitiva de la plaça número 421 de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà/na de treball social, enquadrada en el grup de classificació A, Subgrup A2, en règim de personal funcionari de carrera i dotada amb les retribucions que corresponen d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Identificador: RH1120240000008
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició