Bases i convocatòria per a la provisió temporal, en comissió de serveis, de tres llocs de treball d’agent de la Policia Local.

Presentació de sol·licituds:

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 18 18  en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

L’objecte de la present convocatòria és cobrir temporalment, amb caràcter urgent i inajornable de conformitat amb el que preveuen els articles 185 a 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari, pertanyent al grup C, subgrup C2, Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Agent de la Policia Local, entre personal funcionari de carrera de cossos de policia local d’altres municipis.

La comissió de serveis durarà el temps estrictament necessari, fins que es cobreixi amb caràcter definitiu el respectiu lloc de treball, i com a màxim el d’un any prorrogable per un altre en cas de no haver-se cobert el lloc amb caràcter definitiu.

Identificador: RH112023000018
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 01/12/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 27/12/2023 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs