Propostes de SVECP de l’any 2023

Aquí es recullen les mocions i propostes de resolució presentades per aquest grup als plens municipals, així com els articles d’opinió al butlletí municipal.