Bases 2a edició del concurs de fotografia artística comercial per la 40a Mostra

Per dur a terme la inscripció cal fer els passos següents:

1r. Emplenar i signar el formulari d’inscripció (que trobareu a l’apartat concursos i premis dins del web www.svh.cat) que caldrà enviar al registre electrònic d’aquest Ajuntament, mitjançant instància genèrica:

http://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-igestions/2013-03-21-instancia-generica.html

El formulari inclourà una declaració responsable de l’autor/a de l’obra, conforme es compta amb l’autorització i consentiment exprés i informat de les persones que apareguin a les obres publicades, així com de les imatges, fets i esdeveniments enregistrats.

Al formulari d’inscripció, a l’espai reservat a tals efectes, caldrà enganxar un enllaç a les plataformes WeTransfer, Yousendit o qualsevol similar per poder accedir i descarregar des de l’adreça de correu electrònic suportcomercial@svh.cat la fotografia presentada al concurs.