Espai El Molí Coworking

 

 

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que requereix certificat digital.

El SIAE (Servei Integral d’Atenció a l’empresa), Mossèn Jacint Verdaguer, 113, informarà i gestionarà les sol·licituds i donarà suport en la tramitació electrònica.

En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al llocs web següents:

www.svh.cat

En el full de sol·licitud s’han de fer constar, entre d’altres, les dades de la persona física promotora i les del projecte; a més, s’han d’acompanyar de la memòria descriptiva del projecte empresarial.

L’Ajuntament pot demanar l’ampliació de la informació aportada en aquells casos en què es consideri necessària aquesta informació addicional.

Quan les sol·licituds no compleixin els requisits indicats a les bases de la convocatòria, s’ha de requerir la persona interessada per què en el termini de 10 dies esmeni la sol·licitud amb l’advertiment que de no fer-ho se s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, de conformitat amb la normativa vigent aplicable.

 

Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica