Festes Locals 2024

acord festes locals 2024

PLE MUNICIPAL

Expedient número: PE022023000001 Aprovació de les dues festes locals per a l’any 2024.

Tràmit relacionat: Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2024.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que, de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.

Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Vista l’Ordre EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2024.

Atès que aquest Ajuntament ha de fixar dues festes locals per a l’any 2024, les quals tindran la consideració de dies inhàbils de caràcter laboral, retribuïdes i no recuperables.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Fixar com a festes locals per a l’any 2024 els dies següents: el dilluns 22 de gener (Festa Major d’Hivern) i el dilluns 22 de juliol (Festa Major d’Estiu), els quals tindran la consideració de dies inhàbils, retribuïts i no recuperables.

Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, així com al Servei d’Informació i Atenció a l’Empresa i al departament d’Activitats, d’aquest Ajuntament.

Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal. Sant Vicenç dels Horts,