Notes resum Llei 12/2023

 Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda en vigor des del 26 de maig de 2023.

La llei inclou mesures per augmentar l’oferta d’habitatge a preus assequibles, evitar que es donin situacions de tensió al mercat del lloguer i donar suport a joves i col·lectius vulnerables a l’accés a l’habitatge. Així mateix, ofereix a comunitats autònomes i municipis diferents eines que contribuiran a contenir o reduir el preu del lloguer i augmentar el parc d’habitatge de lloguer social.

Impuls de l’habitatge públic

 • Regulació dels parcs públics d’habitatge per evitar operacions de venda a fons d’inversió
 • Qualificació indefinida de l’habitatge protegit per garantir sempre un període d’almenys 30 anys
 • Percentatge mínim del 50% per a habitatge de lloguer dins del sòl de reserva per a habitatge protegit i increment dels percentatges de reserva de sòl per a habitatge protegit, del 30 al 40% al sòl urbanitzable, i del 10 al 20% en sòl urbà no consolidat
 • Elaboració i manteniment d’un inventari del parc públic d´habitatge

Límits al preu del lloguer

 • Beneficis fiscals o urbanístics per als habitatges de titularitat privada amb lloguer a preu reduït
 • Declaració de zones de mercat residencial tensionat durant un període prorrogable de 3 anys per poder aplicar mesures de reducció del lloguer
 • Increment màxim anual del 3% del lloguer als contractes vigents durant 2024
 • Nou índex de referència per a l’actualització anual dels contractes d’arrendament en substitució de l’IPC que eviti increments desproporcionats a la renda

A les zones declarades com a tensionades (enllaç):

 • possibilitat de pròrroga extraordinària anual per a l’arrendatari després de la finalització del contracte
 • en nous contractes a nous llogaters, limitació del lloguer a la renda del contracte anterior
 • possibilitat d’aplicar els límits dels sistemes d’índexs de preus de referència també als habitatges que no haguessin estat arrendats en els darrers 5 anys

Així mateix, s’estableix la possibilitat d’aprovar sistemes d’índexs de preus de referència per àmbits territorials establint una base de dades de contractes de lloguer per realitzar seguiment i avaluació de les mesures adoptades.

Millores per enfortir l’equilibri en les relacions entre arrendador i arrendatari

 • Pròrroga extraordinària d’un any als contractes d’arrendament per situacions acreditades de vulnerabilitat social o econòmica
 • Despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte a càrrec de l’arrendador (per exemple, la comissió o els honoraris de l’agència immobiliària)

Protecció contra desnonaments

 • Millores per garantir una comunicació efectiva entre l’òrgan judicial i els serveis socials que aconsegueixi, així, una atenció ràpida a les persones en situació de vulnerabilitat
 • Solucions habitacionals per als afectats i, mentre aquestes solucions arriben, ampliació dels terminis de suspensió dels llançaments
 • Quan el demandant sigui “gran tenidor” i la demanda de desnonament afecti persones vulnerables, caldrà acreditar l’aplicació d’un procediment de conciliació o intermediació

Index preus lloguer

L’entrada en vigor de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, ha fet aplicar l’índex com a eina reguladora en àrees i municipis declarats com mercat d’habitatge tens.

La declaració d’un municipi o d’una part de municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració sigui aplicable l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges determinat pel departament competent en matèria d’habitatge, és per això que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en sessió ordinària de data 21 de gener de 2021 va instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona declarés el municipi àrea de mercat tens més enllà de l’any que regula la Llei 11/2020.

Per més informació consulteu aquest enllaç