ZONA DUM – DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES

Podran fer ús de les places de càrrega i descàrrega els vehicles que tinguin per funció el transport de mercaderies i que serveixin per traginar aquest tipus de bens d’un lloc o altre, així doncs, aquests seran els següents:

- Segons Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, definicions i categories de vehicles, en la classificació per criteris de construcció:

  • 20 Camió MA menys de 3.500 KG
  • 24 Furgó/furgoneta MMA menys 3.500 kg
  • 31 Vehicle mixt adaptable

- Segons Reglament (UE) nº 678/2011 de la Comissió, de 14 de juliol de 2011, que substitueix l’annex II i modifica els annexos IV, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, pel que es crea un marc per a la homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques independents destinades als citats vehicles:

- Categoria N1: Vehicles a motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb massa màxima no superior a 3,5 tones i, que tingui una classificació de carrosseries següent:

  • BA Camió
  • BB furgoneta

L’horari de funcionament del servei previst serà:

 • Dies feiners, de dilluns a divendres: de 8h a 13h i de 16h a 19 hores.
 • Dissabtes no festius: de 8 a 13 hores.
 • Diumenges i festius: estacionament lliure.

L’estacionament de vehicles professionals en les zones senyalitzades de càrrega/descàrrega, durant l’horari previst, estarà limitat a u màxim de 30 minuts.

La gestió i control de l’estacionament a les places de càrrega/descàrrega es realitzarà mitjançant l’aplicació SPRO, amb la finalitat d’assegurar la disponibilitat, millorar la rotació i maximitzar el seu ús.

El temps màxim d’estada és de 30 minuts.

Es considerarà infracció les actuacions especificades a les operacions de càrrega i descàrrega de l’annex de l’ordenança municipal de circulació, així com de la resta de normativa d’aplicació en vigor.

 

A més, es considerarà com a fet denunciable:

 • Manca d’activació d’inici d’estacionament mitjançant l’aplicatiu SPRO.
 • Sobrepassar el límit horari indicat a l’aplicatiu SPRO o equivalent.
 • Sobrepassar el límit horari d’estacionament màxim establerts al Reglament del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari.