Pla d’Àmbit Comunitari en situacions d’absentisme

L’absentisme escolar és un fenomen educatiu i social que es produeix quan una persona menor en edat d’escolarització obligatòria (dels 6 als 16 anys) no assisteix a classe o ho fa de forma irregular. Es veu, per tant, afectat el dret a l’educació d’aquestes persones.

L’educació és un dret fonamental que condiciona directament la vida de les persones. L’absentisme i l’abandonament escolar pot afectar la socialització i desenvolupament dels infants i joves, així com derivar de cara a la seva vida adulta en pèrdua d’oportunitats socials i laborals, precarietat i exclusió social, atur, reproducció de la pobresa i la desigualtat, etc.

A la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, en l’article 157d, estableix com una infracció el no procurar que el menor en edat d’escolarització assisteixi al centre escolar quan disposa de plaça i sense causa que ho justifiqui.

La competència de participació en la vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria és una competència municipal reconeguda a la legislació local i a la Llei d’Educació de Catalunya. Al nostre municipi les eines que tenim per afrontar aquestes situacions són el Pla d’àmbit comunitari amb el seu protocol municipal així com la comissió d’absentisme.