Programa noces d’Or

La Regidoria de la Gent Gran organitza cada any un homenatge a aquelles persones que celebrin 50 anys de convivència en aquell any. Poden participar-hi aquelles persones que que celebrin 50 anys de casats en qualsevol mes de l’any en curs, sempre i quan presentin la documentació indicada al SIAC.

  • Imprès d’instància
  • Fotocòpia del llibre de família o certificat de matrimoni
  • En cas de cinquanta anys de convivència: una declaració responsable o qualsevol prova admesa a dret