Informació sobre la moratòria de préstecs o crèdits (RDL 8/2020 i 11/2020)

Entitats bancàries de la demarcació de Barcelona ofereixen moratòries de préstecs i crèdits (amb o sense garantia hipotecària). L’Ajuntament us ofereix la relació d’entitats, amb els enllaços corresponents a la informació sobre els serveis d’atenció al client de les mateixes. Si és convenient, també es poden trobar els models de sol·licitud i models de declaració responsable.

En molts casos, la informació sobre les moratòries incorporen un sistema de presentació online de la sol·licitud. Així com molts han un unificat la informació i models de sol·licitud dels diferents tipus de préstecs.