Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de la BV-2002

Antecedents i motivació

La millora de la permeabilitat transversal a la carretera BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts, que s’ha vingut produint de forma gradual aquests darrers anys, tot i permetre la millora en molts aspectes, ha propiciat la sensació d’alentiment i pèrdua de capacitat en el flux de vehicles. Temps de desplaçaments massa elevats, interseccions no prou ben coordinades i, en general, una certa manca de qualitat en la capacitat per servir a la demanda de trànsit de vehicles i de vianants actuals, són aspectes que han propiciat la necessitat de realitzar actuacions de millora sobre la via.

En els últims anys, s’ha treballat per a diagnosticar amb exactitud les problemàtiques actuals i plantejar actuacions de baix cost i ràpid impacte que permetin millorar la situació general de la carretera.

Per tal de solucionar aquesta situació de forma definitiva, es va redactar el projecte de “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts” per part de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració tècnica de l’Ajuntament, en el qual es fa una proposta d’actuació que consisteix en implementar tot un seguit d’actuacions singulars associades a les diferents cruïlles, que formen part d’una globalitat funcional que permetran assolir un millor funcionament general de la carretera. En l’enllaç podeu consultar una síntesis de l’estudi de trànsit amb el qual s’ha redactat el projecte.

Mesures i posada en servei

A dia d’avui ja s’han executat tots els treballs i s’ha iniciat la nova programació dels semàfors al conjunt de cruïlles de la ctra. BV-2002, que garanteix una coordinació semafòrica de tota la carretera, en ambdós sentits, amb una ona verda circulant a 40 km/h.

Totes les cruïlles tenen un cicle semafòric d’igual durada, 100 segons, i s’han reduït algunes de les fases, per permetre disposar de més temps de verd en la calçada central de la carretera.

 

El propi projecte recull altres millores relacionades amb la mobilitat:

 • En el cas dels vianants, són la reducció del temps d’espera, la creació d’un nou pas que connecta el c. de Llobregat amb la pl. de Joan Prats i Escala i la disposició dels mòduls acústics per a persones invidents en tots els passos de vianants que creuen la carretera.
 • Es milloren els itineraris ciclistes per creuar la carretera als carrers de Llobregat i d’Àngel Guimerà (connexió amb el camí de Can Manyà, cap al riu Llobregat) i en l’entorn dels carrers de Prat de la Riba i del Primer de Maig.
 • Es millora la velocitat comercial dels autobusos, amb prioritat semafòrica sota demanda a les cruïlles amb els carrers del Pas del Llop, d’Àngel Guimerà i de Llobregat.

Actuacions en les cruïlles

 • Actuació 1. Cruïlla amb el c. de Barcelona i c. del Serral

Es mantenen els moviments dels vehicles permesos anteriorment.

El pas de vianants que creua la carretera incorpora un espai per les bicicletes i s’afegeix un gual perquè les bicicletes puguin accedir al camí que va al riu Llobregat. No hi ha modificacions en la circulació de vehicles.

 • Actuació 2. Cruïlla amb el c. de l’Agricultura

Es tanca la mitjana en el costat oest. Els vehicles provinents del c. de l’Agricultura, del c. de Bécquer o del lateral de la carretera en sentit Sant Boi no es podran incorporar a la calçada central en aquesta cruïlla i ho hauran de fer circulant pel lateral fins la cruïlla amb el c. de Llobregat.

 • Actuació 3. Cruïlla amb el c. de Llobregat i la pl. de Joan Prats i Escala

El c. de Llobregat passa a ser de sentit únic, amb accés des de la ctra. de Sant Boi cap al c. de Barcelona. L’accés al c. de la Mare de Déu de Montserrat es realitzarà des de la carretera. La sortida a carretera des del c. de Barcelona s’haurà de realitzar per la cruïlla anterior, el c. de la Mare de Déu de Núria, o per la cruïlla següent: pel c. de l’Agricultura i el lateral.

Es tanquen les mitjanes en ambdós costats, de manera que la sortida dels vehicles del barri del Serral s’haurà de realitzar pel c. de la Mare de Déu de Núria (on s’obre el lateral est) o seguint pel lateral fins la cruïlla amb el c. de l’Agricultura. El lateral en sentit Sant Boi es manté com a vial sense sortida (cul de sac) i l’accés i sortida es realitzarà des de la cruïlla amb el c. de Llobregat.

Es millora la mobilitat dels vianants, incorporant un nou pas de vianants per connectar el c. de Llobregat amb la pl. de Joan Prats i Escala, al costat nord. El pas de vianants del costat sud s’amplia i un incorpora un espai segregat per les bicicletes.

S’afegeix un mòdul de prioritat semafòrica pel transport públic.

   

 • Actuació 4. Cruïlla amb el c. de la Mare de Déu de Núria

S’obre la mitjana pel costat est, per permetre la sortida dels vehicles del barri del Serral a la carretera. Els vehicles que circulin pel lateral de la carretera en sentit Pallejà no es podran incorporar a la calçada central en aquesta cruïlla i ho hauran de fer seguint recte pel lateral fins la cruïlla amb el c. de l’Agricultura.

Es millora el pas de vianants per creuar el c. de la Mare de Déu de Núria pel costat oest, ampliant l’espai de vorera i permetent una millor accessibilitat.

 

 • Actuació 5. Cruïlla amb el c. d’Antoni Mampel

Es mantenen els moviments dels vehicles permesos anteriorment, exceptuant el lateral de la carretera en sentit Sant Boi, on els vehicles només podran seguir recte pel lateral fins la cruïlla amb el c. de Llobregat.

 • Actuació 6. Pas de vianants del parc del Mamut Venux i la Vailet

En aquest punt no hi ha cap modificació referent als vehicles.

S’eliminen els polsadors del pas de vianants, ja que amb la nova programació semafòrica no són necessaris.

 • Actuació 7. Cruïlla amb el c. de Llobregat

No es modifiquen els moviments dels vehicles permesos anteriorment.

El pas de vianants del costat sud s’amplia i incorpora un espai segregat per les bicicletes. L’itinerari de les bicicletes es millora disposant d’un tram de carril bici bidireccional segregat que connecta el camí de Can Manyà (accés al riu Llobregat) amb l’inici del c. d’Àngel Guimerà.

S’afegeix un mòdul de prioritat semafòrica pel transport públic.

 

 • Actuació 8. Cruïlla amb el c. del Pas del Llop

Es mantenen els moviments dels vehicles permesos anterioment.

S’afegeix un mòdul de prioritat semafòrica pel transport públic.

 • Actuació 9. Cruïlla amb el c. d’Antoni Gaudí

No es modifiquen els moviments dels vehicles permesos anteriorment.

Es realitza el tancament de la mitjana per evitar el pas dels vehicles entre la calçada central de la carretera i el lateral.

 • Actuació 10. Cruïlla amb el c. de Ramon Poch i el c. de la Pobla

L’accés dels vehicles des de la calçada central de la carretera en sentit Sant Boi al lateral passa a fer-se per la cruïlla amb el c. de Ramon Poch, en comptes de per la cruïlla amb el c. de la Pobla.

Es mantenen la resta de moviments dels vehicles permesos anteriorment. Per tant, des de la calçada central de la carretera en sentit Pallejà es per on es pot accedir al garden i on es permet el gir a esquerra cap al c. de la Pobla, exclusivament per proveïdors de materials de construcció.

 • Actuació 11. Cruïlla amb el c. de Prat de la Riba i el c. Nou

El c. Nou, en el tram entre els carrers de Prat de la Riba i del Primer de Maig passa a ser de sentit únic pels vehicles, amb el sentit a Sant Boi. S’hi incorpora un tram de carril bici bidireccional segregat per garantir la circulació de les bicicletes des del c. del Primer de Maig cap al centre. Des de la cruïlla amb el de Prat de la Riba, cap al c. de Sant Josep, passa a ser via preferent (carril bici inscrit en la calçada i compartit amb la resta de vehicles). Es mantenen la resta de moviments dels vehicles permesos anterioment.

Es millora la mobilitat dels vianants amb l’apropament del pas de vianants que creua el c. de Prat de la Riba cap al centre de la cruïlla, millorant l’accessibilitat.

   

 • Actuació 12. Cruïlla amb el c. del Primer de Maig

Aquesta cruïlla passa a disposar de regulació amb semàfors, per garantir la fluïdesa del trànsit i permetre la sincronització semafòrica de la carretera.

El c. Nou, en el tram entre els carrers de Prat de la Riba i del Primer de Maig passa a ser de sentit únic pels vehicles, amb el sentit a Sant Boi. S’hi incorpora un tram de carril bici bidireccional segregat per garantir la circulació de les bicicletes des del c. del Primer de Maig cap al centre.

Ara des del c. Primer de Maig, de baixada, o des del lateral en sentit Sant Boi es podrà accedir a la calçada central de la carretera en sentit a Pallejà.

Es millora la mobilitat dels vianants amb l’apropament del pas de vianants que creua el c. del Primer de Maig cap al centre de la cruïlla, millorant l’accessibilitat, i disposant d’un espai protegit.