La premsa d’en Ribot

La vall baixa del riu Llobregat, caracteritzada per la plana al costat del riu, mostra indicis de presència humana des de la prehistòria. No obstant això, centrarem la mirada en un passat menys llunyà: des del món medieval fins al segle XVIII. Entre els segles XVI i XVIII la població fou un element escàs a la comarca, malgrat que aquesta tendència s’invertiria al segle XIX, quan la població general es va doblar fins a arribar als 30.000 habitants. L’augment del nombre d’habitants es deu també als grans canvis qualitatius i quantitatius que experimenta l’agricultura de la comarca en aquella època. Entre les activitats de l’època destaquen els molins paperers, fariners i d’oli. Tot i que no podem confirmar l’origen de la premsa d’en Ribot —malgrat els estudis efectuats—, podem afirmar que va pertànyer precisament a un d’aquests molins del terme i monumentalment està vinculat amb el passat agrícola del municipi.