La Sínia

Les sínies estan lligades al municipi des de dues vessants. Per una banda, el seu ús agrícola fou indispensable per a l’aprofitament dels recursos hídrics de l’entorn. La proximitat al riu va permetre que l’excavació de pous poc profunds donés accés a l’aigua fàcilment. Aquestes petites infraestructures populars poblaven les extenses zones d’horts al voltant del poble.

Per una altra banda, hi ha el record dels populars tallers Salvatella. La família Salvatella era coneguda com a «cal manyà» (el sobrenom és simptomàtic, ja que el manyà és la persona que fabrica i arregla panys, claus i altres objectes de metall); un sobrenom escaient, atès que la nissaga Salvatella eren fabricants i van comptar amb la simpatia popular per millorar i perfeccionar el funcionament de les sínies.