Projecte de reparcel.lació del polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del PGM al sector industrial Smurfit&Kappa