Baixa per trasllat al estranger o defunció en el padró municipal d’habitants

Descripció:

Aquest tràmit permet la baixa en el padró municipal d’habitants a petició de la part interessada.

Més informació:
La baixa en el Padró Municipal d’Habitants per emigració a un altre municipi o per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a l’Ajuntament, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme l’àmbit del Padró Municipal d’Habitants.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

Ser major d’edat.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Original del document d’identitat (DNI, targeta d’identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE).

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:

Per emigració a un altre municipi:
2. Volant d’alta al padró del municipi de destí.

Per defunció:
3. Certificat de defunció o bé diligència en el llibre de família.

Persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol:
4. Document de compareixença a les oficines municipals.

Persones amb nacionalitat espanyola que se’n van a viure a l’estranger:
5. Document d’alta del Consolat d’Espanya del país de destí el qual comunicarà la baixa a l’Ajuntament a través de l’INE.

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a la baixa al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

En el cas de sol·licitar el tràmit de baixa per defunció, el tràmit és de caràcter immediat.