Certificat d’aprofitament urbanístic

Descripció:

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Es un document on consten les condicions i el volum edificable permès d’una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etc.), l’aprofitament, les classes d’ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etc.) i les possibles afectacions, regulacions o ordenacions urbanístiques.

Normalment es demana per utilitzar-lo com a document guia per fer projectes d’edificació, parcel·lació o de divisió horitzontal, així com per poder realitzar valoracions econòmiques dels béns. També és demana per saber si la teva finca te afectacions per vialitat o per altres sistemes.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, per ella mateixa o a través de representant.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física – DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Adreça i referència cadastral ( es pot trobar en el rebut de l’IBI) de la parcel·la o plànol on s’identifiqui clarament la finca.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
  2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
  3. L’àmbit corresponent emetrà la certificació.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

1 mes a comptar a partir del pagament de les taxes.

Documents