Certificat de béns

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir el certificat que acredita els béns que posseeix la persona interessada al municipi i els conceptes pels quals tributa a l’Administració municipal. Per a la seva elaboració es comproven les dades que figuren sobre el o la contribuent als diferents Padrons Fiscals, com el de l’Impost de Béns Immobles (IBI), el de Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), etc.

És un document que es sol necessitar per obtenir determinades prestacions com, per exemple, justícia gratuïta o accés als habitatges de protecció oficial.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud.
  2. L’àmbit corresponent comprovarà les dades als padrons fiscals i emetrà el certificat corresponent.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).