Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i construccions i Llicència de primera utilització i ocupació parcial

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit consisteix en la comunicació que la persona promotora fa a l’Ajuntament una vegada finalitzades les obres i abans de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions següents:

–  Nova planta

–  Ampliacions

–  Canvi d’ús a habitatge

–  Gran reforma o rehabilitació que comporti la interrupció de la seva utilització i ocupació

L’objectiu de la comunicació és verificar que les obres executades s’adeqüen a la llicència d’obres atorgada.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Un cop finalitzades les obres.

Requisits a complir

Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.

Documentació que cal aportar

• Sol·licitud emplenada i signada.
• Fotografies de la via pública.
• Certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar:
– Data d’acabament de les obres.
– Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
– Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
• Si la finca estava afectada per alineacions de vial, notificació del registre de la propietat conforme s’ha inscrit la finca objecte de cessió de vial.
• Justificant de presentació de declaració cadastral Model 900D.
• Plànols d’estat final d’obra visats, només en el cas que hi hagi variacions en l’execució de les obres respecte al projecte autoritzat.
• Butlletins o certificacions de les instal•lacions.
• Certificació de les fusteries conforme compleixen el CTE.
• Sol•licitud de transferència bancària de la Tresoreria de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, degudament emplenada.

Nota
D’acord amb l’article 75.2 del Decret 64/2014, només es pot utilitzar i ocupar l’edifici quan hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació, o si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

En cas d’ocupació parcial d’un edifici o promoció immobiliària, d’acord amb l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el tràmit no serà de comunicació sinó que caldrà sol•licitar una llicència de primera utilització i ocupació, i la documentació a presentar serà la mateixa que per a la comunicació prèvia.

Tràmit pas a pas

1. Empleneu l’imprès de sol•licitud de comunicació i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
2. Des de l’àmbit corresponent procediran a fer la inspecció de l’obra i l’informe.
3. L’Ajuntament us farà arribar la resolució de la comunicació.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal per a realitzar la inspecció és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol•licitud.

Documents