Certificat de compatibilitat urbanística

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe urbanístic que acredita la compatibilitat d’una activitat i l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i suficiència dels serveis públics que exigeix l’activitat.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, per ella mateixa o a través de representant

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física – DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Plànol d’emplaçament on s’identifiqui clarament la finca on es vol ubicar l’activitat projectada.
  3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
  4. Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  5. Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
  2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra petició.
  3. L’àmbit corresponent emetrà l’informe urbanístic.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

1 mes a comptar a partir del pagament de les taxes

Documents