Llicència d’obres majors. Divisió de propietat horitzontal

Descripció:

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin per objecte constituir com elements susceptibles d’aprofitament independent, més aquells que s’hagin fet constar en una precedent declaració d’obra nova.
En cas que la llicència d’obra atorgada indiqui els elements de què es composa la finca i aquests siguin els mateixos que es volen reflectir a la divisió horitzontal, no cal fer aquest tràmit.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Amb antelació a l’inici de les obres que fixi l’Ajuntament.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

PROMOTOR DE L’OBRA:
1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte i constructor.
2. En cas que el promotor sigui una societat, fotocòpia de l’ escriptura de constitució d’aquesta.
3. Model normalitzat de l’Agència de residus de Catalunya amb declaració signada.

CONSTRUCTOR DE L’OBRA
1. Fotocòpia de l’ alta en l’activitat del constructor.
2. Si la construcció la realitza un particular (el mateix propietari de la finca), assegurança de responsabilitat civil .

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FINCA:
1. Fotocòpia escriptura proforma de les entitats resultants.
2. Certificat de domini i càrregues del registre de la propietat (Art. 21/c OME PGM)
3. Certificat d’ alineacions i rasants , si la finca no s’ajusta a les alineacions oficials.
4. Fotografies de l’estat actual de la finca i confrontants, cal que expressi clarament la situació amb la via pública

DOCUMENTACIÒ TÈCNICA:
1. DOS EXEMPLARS (mínim) DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU visats , complets i signats pel promotor i autor del projecte i un CD del mateix.
Que contingui: Memòria, Plec de Condicions, Amidaments i Pressupost, Plànols, Estudi de Seguretat i Salut, Control de Qualitat, Pla de Gestió de Residus, Certificació Energètica, Llibre de l’edifici.
És imprescindible que s’inclogui en tots els casos :
Plànol 1:1000 amb transcripció oficial del P.G.M. o planejament posterior que el desenvolupi, on s’expressi clarament la situació de la finca ben delimitada, indicant les distàncies de les llindes respecte a l’edificació i/o profunditat edificable, amplada de vial real i/o la determinada pel P.G.M.
Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i en el cas d’habitatges, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat (Decret 141/2012, de 30 d’octubre).
Els plànols necessaris a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de la seva superfície i ús urbanístic.

2. ASSUMEIX de direcció de l’arquitecte o aparellador.
3. Còpia de la fitxa de característiques que inclou el pressupost de referència d’acord amb el mòduls del COAC
4. Programa de control de qualitat
5. Estudi de Seguretat i Salut , o bé, si és el cas, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
6. Qüestionari d’ estadística .
7. Projecte de les infraestructures comunes en els edificis plurifamiliars (R.D. 279/1999 de 22 de febrer).
8. Fotocòpia de la sol·licitud d’haver entrat a tràmit la llicència d’activitat (aparcament o altres), si escau.

Documentació complementaria

  1. En cas de necessitar ocupar la via pública caldrà aportar el plànol d’emplaçament de la finca acotant la zona i el temps previst per l’ocupació.
  2. En cas d’haver de fer obres per tal d’adequar les entitats de nova creació a la normativa urgent, alhora caldrà sol•licitar la llicència d’obres pertinent.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i els documents indicats.
  2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud i, en cas que correspongui, dels dipòsits corresponents (reposició, residus, etc.).
  3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.
  4. Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini determinat per iniciar-les i un altre per acabar-les que us indicarà l’Ajuntament.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.