Preguntes freqüents sobre el Pressupost municipal

Què és el pressupost?

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona està basat en el sistema de Pressupost Executiu, el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats i objectius).

Quina estructura té un pressupost?

 1. Orgànica o per àrees. Assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament. Per exemple: Igualtat, Ocupació, Medi Ambient,…
 2. Funcional. Assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament. Per exemple: neteja viària, promoció de la ciutat, emergències i urgències socials,…)
 3. Econòmica. Naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament. Exemple d’ingressos: impostos directes, taxes i altres ingressos, ingressos patrimonials,…; Exemple de despeses: despeses de personal, transferències corrents, inversions reals,…

Com s’executa?

A partir del dia 1 de gener de cada any s’inicia la fase d’execució del pressupost, tant es tracti d’un pressupost aprovat definitivament com d’un pressupost prorrogat.
La fase d’execució del pressupost és aquella en què al llarg de l’any pressupostari (de l’1 de gener a 31 de desembre) es van obtenint i recaptant els ingressos i es van realitzant les despeses pressupostades. Durant aquesta fase es poden produir modificacions en els ingressos i les despeses envers allò aprovat inicialment en el pressupost (pressupost inicial), donant lloc a allò que es coneix com a pressupost definitiu. Les modificacions que es poden produir en el pressupost responen a unes tipologies i elements definits concretament per la normativa d’hisendes locals i d’estabilitat pressupostària.

Durant la fase d’execució es duen a terme els controls necessaris a fi de poder verificar (i dur a terme mesures correctores si escau) el compliment dels objectius financers del pressupost i de la programació d’actuacions i projectes prevista.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es formulen els comptes anuals de l’Ajuntament (Compte General) i es realitzen els informes financers anuals.

Quins són els capítols d’un pressupost?

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

 • Capítol 1. Impostos directes: són els que graven la font de la renda, els fruits del patrimoni o d’una activitat econòmica. Per exemple, l’Impost de Béns Immobles (IBI).
 • Capítol 2. Impostos indirectes: són els que recullen els ingressos derivats de la recaptació d’impostos per a la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra.
 • Capítol 3. Taxes i altres ingressos: són els imports que cobra l’Ajuntament per oferir serveis, com la taxa per la gestió dels residus, els preus públics per serveis com escoles bressol, escola de música, serveis d’atenció domicialiària, esportius, etc.
 • Capítol 4. Transferències corrents: són els diners que l’Ajuntament rep de l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i empreses privades (en alguns ajuntaments).
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials: són les rendes de patrimoni del municipi. Són els beneficis sobre béns que no es destinen a servei públic. Per exemple, els cànons derivats de concessions, com la piscina, etc.
 • Capítol 6. Alienació d’inversions reals: Venda de solars i finques rústiques.
 • Capítol 7. Transferències de capital: Ingressos procedents de qualsevol administració pública o entitat destinats a finançar despeses de capital (solars o finques)
 • Capítol 8. Actius financers: Són fiances o dipòsits.
 • Capítol 9. Passius financers: Crèdits sol·licitats a bancs o a d’altres entitats privades.

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

 • Capítol 1. Despeses de personal: són les despeses derivades dels sous de funcionaris/àries, personal laboral, òrgans de govern, personal directiu i eventual, així com les cotitzacions a la Seguretat Social i les despeses de formació.
 • Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis: Subministraments, reparacions, materials i despeses de serveis o treballs realitzats per empreses externes contractades.
 • Capítol 3. Despeses financeres: Pagament d’interessos derivats d’operacions financeres.
 • Capítol 4. Transferències corrents: Aportacions a d’altres entitats locals o empreses privades per finançar activitats o serveis, com els ajuts socials, beques, etc.
 • Capítol 5. Fons de contingència pressupostària: Són diners que cobreixen situacions d’emergència i despeses no previstes. La seva quantia està delimitada a la normativa.
 • Capítol 6. Inversions reals: Construcció o rehabilitació d’equipaments, adquisició de maquinària o de béns inventariables així com totes les actuacions que incrementin la vida útil del patrimoni municipal.
 • Capítol 7. Transferències de capital: Són aportacions o transferències a d’altres administracions i/o entitats per a la realització de projectes d’inversió.
 • Capítol 8. Actius financers: Inclouen bestretes de personal, compra de valors financers, etc.
 • Capítol 9. Passius financers: Amortització de préstecs i crèdits.

 

Consulta les dades del Pressupost municipal