Reglaments municipals

En aquest apartat disposeu de les ordenances, reglaments i altres documents de caràcter reglamentari aprovats per l’Ajuntament per tal de regular determinats aspectes de l’àmbit local.

El Reglament Orgànic Municipal de Sant Vicenç dels Horts es va aprovar definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2004. El text íntegre està publicat al BOP, al número 284, pàgina 42, del 26 de novembre de 2004.

Modificació del Reglament Orgànic Municipal aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del 12 de juliol de 2007 i aprovat definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària de 14 de setembre de 2007. El text íntegre està publicat al BOP, al número 227, pàgina 56, de 21 de setembre de 2007.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, vol contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els ciutadans i les ciutadanes de la comunitat vicentina.

Documents

Enllaços