Bases de la convocatòria del concurs oposició, per promoció interna, d’una plaça de sergent/a de la policia local

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Sergent de la policia local

Documentació a aportar amb la sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:

  • Declaració responsable de què es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part de la convocatòria i que les dades facilitades al currículum són certes.
  • Declaració responsable de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents.
  • Declaració responsable de no haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei a l’Estat, l’Administració Autonòmica o Local.
  • Declaració responsable de no trobar-se comprès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les que estableix la legislació vigent (Llei 53/84, de 26 de desembre), o comprometre’s a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de l’esmentada disposició.
  • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de portar armes.
  • Declaració responsable de complir les condicions exigides per exercir les funcions que em puguin ésser encomandes, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
  • Currículum vitae de l’aspirant, en el qual s’haurà de detallar de forma ordenada els mèrits que aporta per a cadascun dels factors de valoració establerts al barem regulador de la fase de concurs. La documentació acreditativa del detall dels mèrits al·legats, serà requerida als aspirants, que hagin superat la fase d’oposició prevista a la clàusula novena i previ a la valoració de la fase de concurs.
  • En aplicació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021, caldrà aportar document acreditatiu del pagament de la taxa per drets d’examen corresponents a la selecció de llocs de classificació del grup C1, que és de trenta euros (30,00€), amb les exempcions establertes en l’Ordenança fiscal número 14, i s’haurà de presentar el justificant d’haver fet l’ingrés, al compte bancari de BBVA número ES17 0182 6035 44 0201603314, indicant el nom, cognoms i DNI de la persona candidata.
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 15/10/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 03/11/2021 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició