Oferta de treball per a seleccionar una persona tècnica mitjana d’intervenció per excepcional necessitat

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a mijtà/ana d’intervenció.

Caràcter: El temps estrictament necessari, fins a la jubilació ordinària de la persona jubilada parcial.

Grup d’accés i puntuació: Grup A Subgrup A2, 290 punts.

Classe de personal: Personal laboral, tècnic/a mitjà/ana.

Jornada: ordinària de 37,5 hores, de dilluns a divendres en horari flexible.

Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs