Bases de l’oferta per cobrir un lloc de treball per excepcional necessitat d’arquitecte/a tècnic/a de l’oficina local d’habitatge

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

Funcions del lloc de treball

1. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat a nivell intern (en la mateixa OLH i altres unitats de l’organització).

2. Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses i altres institucions, i organismes) per dur a terme les seves tasques, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.

3. Controlar la correcta execució de les obres i projectes; fer inspeccions i visites d’obra i supervisar l’execució, en el cas, per exemple, de tramitacions d’ajuts a la rehabilitació o de cèdules d’habitabilitat.

4. Valorar i redactar informes sobre projectes d’obra i rehabilitació d’edificis i habitatges (del seu estat, de les necessitats i possibilitats de rehabilitació, etc.) en el cas, per exemple, de tramitacions del test de l’edifici o d’informes interns d’idoneïtat.

5. Realitzar valoracions i estimacions dels costos d’actuacions.

6. Elaborar estudis i informes tècnics per donar resposta a les necessitats que es presentin, i supervisar la qualitat formal de les solucions proposades en els projectes externs.

7. Atendre el públic personalment i telefònicament, responent aquelles qüestions per a les quals està facultat i resolent queixes i/o reclamacions de particulars o entitats.

8. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.

9. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció tècnic d’edificis/Informe intern d’idoneïtat).

10. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.

11. Les relatives a impulsar el creixement d’habitatge al municipi així com el manteniment i conservació del parc existent, d’acord amb les actuacions que s’estableixen al Pla Local d’habitatge 2021-2026.

12. I en general, altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs