Bases i convocatòria d’una borsa de treball de personal d’integració social

Presentació de sol·licituds El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida). Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix. Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir llocs vacants i/o necessitats de nomenaments d’interinitat de personal d’integració social que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment, en qualsevol dels supòsits previstos als articles 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Identificador: RH112022000012
Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 23/05/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 13/06/2022 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició