Bases per a la selecció definitiva mitjançant concurs oposició lliure d’una plaça de personal funcionari de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana AE de salut pública

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per la selecció definitiva d’una plaça, la número 213 de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, classe Tècnic/a Mitjà/ana AE, Salut Pública, enquadrada en el grup de classificació A, Subgrup A2, en règim de personal funcionari de carrera i dotada amb les retribucions que corresponen d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Identificador: RH112022000024
Procediment de selecció: Provisions de llocs de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 08/11/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 27/11/2022 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Concurs oposició