Bases per a la selecció definitiva mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure d’una plaça d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2023

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

1. La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya (LPL), en concordança amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

2. L’objecte d’aquestes bases és la selecció, pel procediment de concurs-oposició en convocatòria lliure de:
– 1 plaça d’agent de Policia Local, inclosa en l’ampliació de l’Oferta Publica d’Ocupació de 2023, número 83, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe policia local, grup de classificació C, subgrup de titulació C1, complement de destí 16, i altres complements que es derivin del lloc de treball i la normativa vigent.

– 10 de places addicionals necessàries per cobrir les futures vacants que es produeixin a càrrec de les ofertes públiques d’ocupació de 2024 i 2025, que s’adjudicaran l’any de la seva meritació a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, segons l’ordre de persones aspirants aprovades, de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional Trentena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

De la plaça convocada i de les deu addicionals previstes a càrrec de les ofertes públiques d’ocupació de 2024 i 2025, 3 places quedaran reservades per dones per a complir l’objectiu d’equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d’acord amb els objectius municipals i amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals.

L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de places convocades d’acord amb l’article 70 del TREBEP.

– La creació d’una borsa de reposició per a cobrir interinament les possibles absències i substitucions temporals del lloc de treball d’agent de la Policia Local, amb un règim de funcionari interí de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, o sempre que es requereixi disposar d’aquest personal per atendre necessitats urgents i inajornables, tal com estableix la legislació pressupostaria o la normativa que en el futur la substitueixi.

La vigència d’aquesta borsa de treball serà de tres anys, a no ser que en aquest període es dugui a terme una convocatòria d’un lloc de treball d’agent de policia local de caràcter permanent que prevegi alhora la creació d’una borsa d’interins o bé que s’esgoti la borsa de persones disponibles i calgui dur a terme una nova convocatòria durant aquest termini de tres anys.

Identificador: RH112023000012
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 15/11/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 04/12/2023 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició