Bases per a la selecció definitiva mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, pel torn de promoció interna, d’una plaça de sotsinspector de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2023.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya (LPL), en concordança amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de sotsinspector de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, enquadrada dins el grup d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al subgrup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Identificador: RH112023000013
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 15/11/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 04/12/2023 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició