Concurs oposició per promoció interna d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de sistemes de la plantilla de personal Laboral fix.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per la selecció definitiva d’una plaça (la número 169) de personal tècnic auxiliar de sistemes, enquadrada en el grup de classificació C, Subgrup C1, en règim de personal laboral fix i dotada amb les retribucions que corresponen d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

L’esmentada plaça està inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022, aprovada per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 de maig de 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 31 de maig de 2022.

Identificador: RH112022000022
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 30/09/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 19/10/2022 00:23:59
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició