Concurs oposició lliure de 3 places de Caporal-a de la policia local i creació d’una borsa de reposició

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió definitiva mitjançant el sistema de concurs-oposició, de tres places de caporal/a de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, enquadrades dins el grup d’administració especial, sots-escala de serveis especials, policia local, categoria caporal/a de Policia local.

L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de places convocades d’acord amb l’article 70 del TREBEP.

Identificador: G0232019000163
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 02/09/2019 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 23/09/2019 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs oposició