Inspector/a de la Policia Local (Règim interí/na)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

1. Impulsar, planificar, dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa
el Departament per tal d’assegurar la consecució dels objectius fixats.
2. Proposar, dissenyar i planificar les línies d’actuació i els objectius a assolir pels diferents àmbits
del Departament, assumint la direcció tècnica i la supervisió dels programes i treballs de caràcter
transversal inclosos en l’àmbit corresponent.
3. Supervisar i gestionar el pressupost assignat al Departament (estat d’ingressos i de despeses).
4. Fixar les directrius a seguir i establir els criteris per tal d’avaluar els resultats controlant
periòdicament l’acompliment dels objectius amb el nivell polític.
5. Dissenyar i dirigir les estratègies, polítiques i procediments en matèria de la gestió del
Departament i orientar aquesta actuació amb la resta d’àrees.
6. Preparar informes tècnics i la memòria anual sobre el funcionament del cos i del Departament i les
actuacions realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió, així com verificar la
consecució dels objectius proposats i designar el quadre de comandament i les funcions
atribuïdes, fent alhora efectiu el control de l’actuació de la Policia Local.
7. Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos i l’organització administrativa i tècnica, fixant
les directrius operatives a seguir i establint els criteris per avaluar el rendiment i els resultats,
controlant periòdicament els objectius amb els seus responsables, per assegurar-ne l’eficàcia i un
rendiment òptim.
8. Realitzar reunions de coordinació periòdiques amb els responsables subordinats per fer el
seguiment dels serveis prestats, incidències, correccions sobre la planificació, propostes, etc.
9. Dirigir la coordinació i col·laboració de la Policia Municipal amb altres Policies Locals i amb la
resta de forces o cossos de seguretat, i mantenir les relacions amb els responsables del
Departament de Governació de la Generalitat i amb la Comissió de Coordinació de les Policies
Locals.
10. Complir les funcions que marca l’article 27 de la llei 16/1991 de les Policies Locals:
a) Dirigir, coordinar i supervisor les operacions del cos, i també les activitats administratives, per
assegurar-ne l’eficàcia.
b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcaldessa o
del càrrec en qui aquest delegui.
d) Informar l’alcaldessa, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.
e) Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.
11. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs oposició