Interventor/a municipal (Règim interí/ina)

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

1. El control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària s’ha d’exercir en els termes que estableix la normativa que desplega l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i comprèn:

a) La funció interventora.

b) El control financer en les modalitats de funció de control permanent i l’auditoria pública, incloent en totes dues el control d’eficàcia que esmenta l’article 213 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L’exercici del control financer inclou, en tot cas, les actuacions de control que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, com ara:

1r El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2n L’informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d’aquests.

3r L’emissió d’un informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.

4t L’emissió d’un informe previ a l’aprovació de la liquidació del pressupost.

5è L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria economicofinancera o pressupostària li hagi sol·licitat la presidència, un terç dels regidors o diputats, o quan es tracti de matèries per a les quals legalment s’exigeixi una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents als efectes de
l’avaluació de la repercussió economicofinancera i l’estabilitat pressupostària de les propostes respectives. 6è Emetre els informes i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària i la seva remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica.

2. La funció de comptabilitat comprèn:

a) Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d’execució del pressupost de l’entitat local d’acord amb les normes generals i les dictades pel ple de la corporació.

b) Formar el compte general de l’entitat local.

c) Formar, d’acord amb criteris usualment acceptats, els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.

d) Coordinar les funcions o activitats comptables de l’entitat local, emetre les instruccions tècniques oportunes i inspeccionar-ne l’aplicació.

e) Organitzar un sistema adequat d’arxivament i conservació de tota la documentació i informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d’informació comptable que aquests sol·licitin en els terminis requerits.

f) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils dependents de l’entitat local, així com de les seves entitats públiques empresarials,
d’acord amb els procediments que estableixi el ple.

g) Elaborar la informació a què es refereix l’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i remetrela
al ple de la corporació, per mitjà de la presidència, en els terminis i amb la periodicitat establerts.

h) Elaborar l’avançament de la liquidació del pressupost corrent que s’ha d’unir al pressupost de l’entitat local a què es refereix l’article 18.b) del Reial decret 500/1990, de20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

i) Determinar l’estructura de l’avançament de la liquidació del pressupost corrent a què es refereix l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que estableixi el ple de l’entitat local.

j) La gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment per complir els objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, amb l’emissió dels informes que la normativa exigeixi.

k) La remissió de la informació economicofinancera al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern, així com a altres organismes de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Procediment de selecció: Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 28/07/2021 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 16/08/2021 23:58:59
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs oposició