Oferta per cobrir 1 lloc de treball de coordinadora del servei d’agents cíviques per excepcional necessitat

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

Objectiu fonamental del lloc

Desenvolupar, coordinar i fer el seguiment del servei i de l’equip d’agents cíviques que li siguin assignats pel responsable, dins del seu marc d’actuació.

Funcions del lloc de treball

– Gestió i supervisió de l’equip d’agents cíviques.

– Supervisió i control del material i de la uniformitat.

– Disseny i programació de les campanyes i accions a desenvolupar.

– Distribució de les tasques i serveis ordinaris i extraordinaris.

– Preparació del material per accions i campanyes.

– Elaboració d’informes específics d’intervencions realitzades.

– Derivació i comunicació d’incidències detectades.

– Recollida d’indicadors quantitatius i qualitatius.

– Gestió de les comunicacions de resolució d’anomalies.

– Coordinació amb la Tècnica de Participació ciutadana per a la definició de les línies i els protocols de treball.

– Reunió amb tècnics i tècniques municipals per a la planificació de campanyes i col·laboracions.

– Preparació i coordinació de les reunions d’equip.

– Elaboració d’actes de reunions i de formació.

– Elaboració de la memòria del servei.

Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs