Oferta de treball per a seleccionar una persona auxiliar administrativa per excepcional necessitat.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).
Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

1. Tramitar els expedients de projectes del departament en base a la documentació administrativa d’inici, seguiment i finalització d’aquests.

2. Tramitar els expedients de projectes subvencionats del departament en base a la documentació administrativa requerida per les sol·licituds, desenvolupament i justificacions d’aquests.

3. Fer el seguiment dels processos administratius iniciats segons projecte i segons els requeriments de les institucions/organismes a les quals s’opta.

4. Realitzar d’acord amb les indicacions del cos de personal tècnic els dictàmens, els donar compte i peticions d’informes econòmics.

5. Traslladar els acords adoptats a la Junta de Govern Local i al Ple Municipal.

6. Realitzar la demanda de compres i tramitar les autoritzacions de despesa.

7. Registrar i arxivar la documentació del departament.

8. Elaborar aplicacions informàtiques per a la realització de les tasques administratives encomanades.

9. Gestionar el correu electrònic del departament i trametre la correspondència en general.

10. Atendre al públic personalment i telefònica en totes aquelles qüestions relacionades amb la unitat o àrea d’adscripció.

11. Utilitzar els diferents equips d’oficina d’acord amb les seves aplicacions per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit.

12. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

Identificador: RH112021000035
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 05/11/2021 08:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 18/11/2021 23:59:00
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C2
Sistema de selecció: Concurs