Atorgament llicències casetes de venda d’artificis pirotècnics, any 2024

Descripció:

L’atorgament de 3 llicències d’ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda d’artificis pirotècnics de les categories 1, 2 i 3 segons la classificació de l’art. 8.3 de RD 989/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Reglament dels articles pirotècnics i cartutxeria, a Sant Vicenç dels Horts, per a l’any 2024.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

Podran concórrer a la convocatòria les persones físiques majors d’edat o jurídiques que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb l’article 65 de la LCSP i que no trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques establerts per l’article 71 del mateix text legal.

Periode de l'any

Les llicències s’atorguen pel període comprès entre els dies 10 a 24 de juny, ambdós inclosos, de l’any 2024.

Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 14.3, serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria, al Butlletí Oficial de la Província.

Formes de tramitació

Per Internet

Documents