Comunicació prèvia d’obres

Descripció:

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització d’obres, per tal que l’Administració en tingui coneixement. Les comunicacions prèvies es classifiquen en 4 tipus: A, B, C i D.

Classificació de les obres:

Tipus A. Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica i amb intervenció d’un/a tècnic/a.

Obres que poden seguir aquest tràmit:

 • Actuació d’urgència de reforç estructural de caràcter provisional.
 • Instal·lació, substitució i reparació de lluernaris i claraboies en patis i cobertes.
 • Demolició de construccions auxiliars de superfície igual o inferior a 15 m2.
 • Cales d’exploració en qualsevol classe de sòl de domini privat, no derivades d’altres tràmits de llicències urbanístiques.

Nota

Tots aquells treballs relacionats amb el llistat anterior que impliquin la manipulació d’amiant o de materials que continguin amiant, hauran de tramitar-se mitjançant llicència d’obres.

Tipus B. Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica i amb intervenció d’un/a tècnic/a.

Obres que poden seguir aquest tràmit:

 • Pintura de façanes amb elements auxiliars.
 • Intervenció puntual en elements de façana.

Nota

Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de la Ciutat de Sant Vicenç dels Horts

 

TIPUS C. Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica sense la intervenció d’un/a tècnic/a.

Obres que poden seguir aquest tràmit:

 • Obres de tancament de solars i construcció de murs sense contenció de terres ni afectació a vials.
 • Instal·lació, modificació i reparació de captadors solars per aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació, modificació i reparació de captadors solars fotovoltaics.
 • Instal·lació, modificació i reparació d’aparells d’aire condicionat.
 • Instal·lació i/o substitució de rètols i rètols bandera.
 • Instal·lació i/o substitució de tendals i antenes individuals.
 • Modificació del terreny que no alteri en més d’1 metre la cota natural del terreny.

Nota

Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de la Ciutat de Sant Vicenç dels Horts

 

TIPUS D. Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica i sense intervenció d’un/a tècnic/a.

Obres que poden seguir aquest tràmit:

 • Reforma i rehabilitació en habitatges i locals sense modificar la distribució i sense intervenir en l’estructura.
 • Substitució de portes, finestres, persianes i reixes sense modificar les obertures.
 • Pintar façanes sense elements auxiliars.
 • Reparació i condicionament puntual en terrasses i cobertes sense afectació estructural.
 • Treballs de jardineria sense fer moviment de terres ni destrucció de jardins.
 • Neteja i esbrossada de parcel·les sense fer moviment de terres.
 • Instal·lació, reparació, substitució i nova construcció de paviments d’exteriors.
 • Construccions o instal·lacions auxiliars: barbacoes, pèrgoles i carpes de superfície que no superi els 12 m2.

Nota

Tots aquells treballs relacionats amb el llistat anterior que impliquin la manipulació d’amiant o de materials que continguin amiant, hauran de tramitar-se mitjançant la llicència d’obres.

 

Justificació del compliment de l’Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de la Ciutat de Sant Vicenç dels Horts.

En funció de la intervenció, els serveis tècnics municipals podran demanar documentació addicional si es considera oportú.

Es podrà demanar una bonificació del 95% del cost de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en el moment de sol·licitar la comunicació prèvia i la corresponent autoliquidació, per a les obres:

 • En edificis declarats d’especial interès cultural, històric o artístic.
 • Per a la rehabilitació dels paraments exteriors dels edificis (façanes, cobertes, patis de llums i envans pluvials).
 • Instal·lació dels sistemes d’estalvi energètic per a l’autoconsum, sempre i quan no sigui preceptiu segons la normativa vigent.
 • Afavorir les condicions d’accessibilitat, sempre i quan no sigui preceptiu segons la normativa vigent.

Quan aquestes obres es vulguin realitzar en finques que es trobin en sòl no urbanitzable, no es podrà seguir el tràmit de comunicació prèvia, sinó que s’haurà de seguir el tràmit de llicència d’obres.

Si teniu dubtes de quin tràmit seguir per a les obres que voleu executar, podeu consultar l’assessor d’activitats i obres al següent enllaç:

http://www.svhtramits.cat

Podreu trobar-hi informació referent a tràmits d’activitats i de tramitació d’obres.

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Abans de l’inici de les obres.

Requisits a complir

Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.
Que la tipologia de les obres no estigui sotmesa a llicència.
Que les obres es realitzin en sòl urbà.

Documentació que cal aportar

Tipus A – Obres que requereixen documentació tècnica i la intervenció d’un/a tècnic/a:

– Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres.

– Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE, NIF, CIF o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

– Full d’assumeix  signat pel tècnic.

– Certificat de col·legiat del tècnic que assumeix les obres, en cas que l’assumeix no estigui visat.

– Documentació tècnica que inclogui: Memòria, justificació de normativa aplicable, justificació de càlculs si s’escau, pressupost, plànols i annexes, signat per tècnic competent.

– Estudi / estudi bàsic de seguretat i salut signat per tècnic competent.

– Estudi de gestió de residus.

– Full d’acceptació de residus signat per un centre gestor de residus autoritzat.

– Fotografies de l’àmbit de l’obra i de l’entorn.

– Autorització d’altres administracions (quan es tracti d’obres dins àmbit de protecció de rieres, carreteres, vies de tren, parc agrari).

Tipus B – Obres que no requereixen documentació tècnica però si la intervenció d’un/a tècnic/a:

– Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres.

– Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE, NIF, CIF o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

– Breu descripció de l’obra.

– Full d’assumeix signat pel tècnic.

– Certificat de col·legiat del tècnic que assumeix les obres, en cas que l’assumeix no estigui visat.

– Pressupost de l’obra.

– Full d’acceptació de residus signat per un centre gestor de residus autoritzat, en cas que l’actuació generi residus d’obra. Aquest document es podrà substituir per una declaració responsable signada pel sol·licitant on es compromet a aportar juntament amb el certificat final d’obra l’acreditació de la gestió dels residus generats en l’obra que li facilitarà el centre gestor de residus o la deixalleria.

– Fotografies de l’àmbit de l’obra i de l’entorn.

Tipus C – Obres que requereixen documentació tècnica però no la intervenció d’un/a tècnic/a:

– Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres.

– Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE, NIF, CIF o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

– Documentació tècnica que inclogui: Memòria, justificació de normativa aplicable, justificació de càlculs si s’escau, pressupost, plànols i annexes, signat per tècnic competent.

– Certificat de col·legiat del tècnic redactor de la documentació tècnica.

– Pressupost de l’obra.

– Declaració responsable empresa instal·ladora de captadors solars i aires condicionats.

– Acord de la comunitat amb el model i colors escollits per unificar tots els elements de la façana.

– Full d’acceptació de residus signat per un centre gestor de residus autoritzat, en cas que l’actuació generi residus d’obra. Aquest document es podrà substituir per una declaració responsable signada pel sol·licitant on es compromet a aportar juntament amb el certificat final d’obra l’acreditació de la gestió dels residus generats en l’obra que li facilitarà el centre gestor de residus o la deixalleria.

– Fotografies de l’àmbit de l’obra i de l’entorn.

– Imprès de justificació de la retolació interior i exterior amb el vist i plau del Servei Local de Català.

Tipus D – Obres que no requereixen documentació tècnica ni la intervenció d’un/a tècnic/a:

– Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres.

– Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE, NIF, CIF o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

– Breu descripció de l’obra.

– Pressupost de l’obra.

– Full d’acceptació de residus signat per un centre gestor de residus autoritzat, en cas que l’actuació generi residus d’obra. Aquest document es podrà substituir per una declaració responsable signada pel sol·licitant on es compromet a aportar juntament amb el certificat final d’obra l’acreditació de la gestió dels residus generats en l’obra que li facilitarà el centre gestor de residus o la deixalleria.

– Fotografies de l’àmbit de l’obra i de l’entorn.

Les obres relacionades amb la classificació de tipus A, B, C i D, que impliquin l’ocupació de la via pública amb materials de construcció, bastides, màquines elevadores i instal·lacions anàlogues, sacs i contenidors de runa, tanques provisionals d’obra i altres elements que impliquin l’ocupació de la via pública, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització preceptiva, d’acord amb les prescripcions contingudes a l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació de la Via Pública i els Espais Públics.

Documentació complementaria

1. Instància genèrica.
2. Formulari comunicació prèvia d’obres tipus A, B, C i D.
3. Imprès de justificació de retolació.
4. Declaració responsable signada pel sol·licitant de la comunicació prèvia sobre la correcta gestió dels residus d’obra. Aportar amb el final d’obra el document de justificació de la gestió dels residus.
5. Declaració responsable empresa instal·ladora de plaques solars.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la comunicació i aporteu la documentació corresponent.
 2. Si la comunicació s’ajusta formalment als criteris establerts, des de l’Ajuntament us facilitaran el comprovant de la comunicació prèvia.
 3. Amb aquest document disposeu del termini que hagueu indicat a la comunicació per poder realitzar les obres.

Quant costa fer el tràmit?

Ordenança fiscal núm. 13 – Taxa per Llicències o la comprovació d’obres, instal•lacions i activitats comunicades en matèria d’urbanisme. Ordenança fiscal núm. 5 – Impost sobre construccions, instal•lacions i obres. Ordenança fiscal núm. 7 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntuals, estintolaments, bastides i altres instal•lacions anàlogues.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Es poden iniciar les obres transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà del pagament de l’ autoliquidació, sempre i quan no hi hagi cap notificació per part de l’administració municipal, un cop verificada les dades que consten a la comunicació i a la documentació presentades. El termini màxim per iniciar les obres és d’1 mes des del pagament de l’autoloquidació, i un termini màxim per finalitzar-les de 6 mesos. Aquests terminis poden ser prorrogats per la meitat del termini comunicat, sempre i quan es comuniqui abans que finalitzin els terminis informats al model de la comunicació prèvia i comportarà el pagament de les taxes corresponents..

Documents