Designació de beneficiaris/àries d’un dret funerari

Descripció:

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet a la persona titular del dret funerari sobre una sepultura, designar les persones que, en el moment de la defunció d’aquest, esdevindran beneficiàries del dret.

La persona beneficiària, en el moment en què es produeixi la defunció de la persona titular, haurà de tramitar el canvi de titularitat corresponent.

Destinatari

Particular

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Títol funerari del qual es volen designar beneficiari/s.

Addicionalment, i en cas que no pugui comparèixer el titular del dret, cal aportar la documentació complementària següent:
3. Document notarial de nomenament de la persona o persones que es designen beneficiàries.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud.
  2. L’Ajuntament anotarà la designació del beneficiari o beneficiaris del dret funerari.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet