Duplicat de placa de gual o número de finca

Descripció:

Tràmit  Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet obtenir una placa nova corresponent a un gual o número de finca per substituir una altra amb motiu de deteriorament o robatori.

La col·locació i el manteniment de la placa anirà a càrrec del titular del gual o finca.

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Habitatge

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits a complir

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual, cal complir els requisits 1, 2 i 3.
Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.
1. Que estigui donat d’alta al padró de guals.
2. Ser titular de la llicència del gual.
3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. En el cas de sol·licitud per deteriorament, la placa de gual deteriorada

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
  2. Pagueu les taxes aplicables.
  3. Si la documentació és correcta, l’àmbit responsable emetrà el duplicat de la placa.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet