Llicència urbanística d’obres

Descripció:

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència urbanística per a l’execució d’obres.

Classificació de les obres:

Tipus A
– Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació.
– L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme.
– Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
– Instal•lació d’ascensors, plataformes elevadores i muntacàrregues, en edificació existent.
– Canvi d’ús a habitatge, dels edificis i construccions.
– Totes aquelles obres no previstes expressament en els anteriors punts, però assimilables en quant a entitat i naturalesa.

Tipus B
– Moviment de terres que alterin en més d’1 metre la cota natural del terreny.
– Cales d’exploració en qualsevol classe de sòl de domini públic i derivades d’altres tràmits de llicències urbanístiques.
– Obres de tancament de solars i construcció de murs amb contenció de terres i/o afectació a vials.
– Les obres de reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal•lacions ja existents que afectin a elements no estructurals, instal•lacions, equipaments comuns i redistribució generalitzada d’espais.
– Les obres de reforma, modificació o rehabilitació de façanes, cobertes, patis interiors, terrats i envans pluvials.
– Instal•lació de xarxes de servei o la seva modificació per part de companyies.
– Obertura, pavimentació, modificació i manteniment de camins rurals.
– La instal•lació de casetes prefabricades i instal•lacions similars, siguin provisionals o permanents sense ús d’habitatge.
– La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars.
– Construcció de piscines.
– La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
– Les obres de construcció, rehabilitació i reparació de murs amb contenció de terres.
– Canvi d’ús dels edificis i instal•lacions, excepte al d’habitatge.
– Totes aquelles obres no previstes expressament en els anteriors punts, però assimilables en quant a entitat i naturalesa.
– Treballs que impliquin la manipulació d’amiant o de materials que continguin amiant.

Tipus C
– Instal•lació de grues torre.

Tipus D
– Construcció i modificació de guals.

 

Es podrà demanar una bonificació del 95% del cost de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en el moment de sol·licitar la comunicació prèvia i la corresponent autoliquidació, per a les obres:

  • En edificis declarats d’especial interès cultural, històric o artístic.
  • Per a la rehabilitació dels paraments exteriors dels edificis (façanes, cobertes, patis de llums i envans pluvials).
  • Instal·lació dels sistemes d’estalvi energètic per a l’autoconsum, sempre i quan no sigui preceptiu segons la normativa vigent.
  • Afavorir les condicions d’accessibilitat, sempre i quan no sigui preceptiu segons la normativa vigent.

 

Destinatari

Particular, Empresa, Entitats

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Abans de l’inici de les obres.

Requisits a complir

Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.

Documentació que cal aportar

Genèrica per als tipus A, B i D.
– Formulari de sol•licitud de llicència d’obres.
– Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE, NIF, CIF o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
– Model normalitzat de l’Agència de residus de Catalunya amb declaració signada
– Còpia del document d’acceptació de residus per part del gestor autoritzat i del justificant d’haver efectuat el dipòsit de la garantia a favor d’aquest gestor.
– Còpia de l’alta de l’activitat del constructor. (model 036).
– Si la construcció la realitza un particular (el mateix propietari de la finca) assegurança de responsabilitat civil.
– Fotografies de l’estat actual de la finca i confrontants, cal que expressi clarament la situació amb la via pública.
– Autorització d’altres administracions (quan es tracti d’obres dins de l’àmbit de protecció de rieres, carreteres, vies de tren, Parc Agrari).

Específica per a Tipus A
– Projecte bàsic o executiu visat. En cas de no estar subjecte a registre electrònic, s’haurà de presentar 2 copies en paper.
– Assumeix de direcció de l’obra visat
– Assumeix de direcció d’execució de l’obra visat
– Assumeix de la permanència a l’obra, en cas d’enderroc
– Designació de coordinador de seguretat i salut visat
– Programa de control de qualitat visat
– Certificat de línies elèctriques signat per l’arquitecte autor del projecte
– Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge, de la Generalitat de Catalunya
– Certificat d’alineacions i rasants, si la finca no s’ajusta a les alineacions oficials
– Document justificatiu del compliment de l’article 128 de les OME, si s’escau
– Altres (en els casos que determini l’Ajuntament)

Específica per a Tipus B
– Projecte tècnic que inclogui: Memòria, justificació de normativa aplicable, justificació de càlculs si s’escau, pressupost, plànols i annexes, signat per tècnic competent. En cas de no estar subjecte a registre electrònic, s’haurà de presentar en paper
– Certificat col•legial del tècnic, en cas de presentar el projecte sense visar
– Assumeix del tècnic competent
– Estudi de gestió de residus si es generen residus
– Plànol de serveis afectats
– Pressupost de l’obra
– Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut en cas d’obres
– Assumeix de la permanència a l’obra, en cas d’enderroc
– Certificat de línies elèctriques signat per l’arquitecte autor del projecte
– Certificat d’alineacions i rasants, si la finca no s’ajusta a les alineacions oficials.
– Document justificatiu del compliment de l’article 128 de les OME si s’escau
– Altres (en els casos que determini l’Ajuntament)

Específica per a Tipus C
– Formulari de sol·licitud de llicència d’obres
– Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE, NIF, CIF o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
– Full de l’assumeix del Tècnic/a director/a visat pel Col•legi professional.
– Certificat de la correcta instal•lació i funcionament de la grua torre, signat pel tècnic i visat pel Col•legi professional.
– Fotografies de l’àmbit de l’obra i de l’entorn.
– Plànol d’ emplaçament i plànol signat pel tècnic competent d’ubicació de la grua torre amb indicació de la seva alçada màxima i posició del contrapès, així com l’alçària de les edificacions i de les instal•lacions existents a l’àrea que s’ocupa. Si hagués d’instal•lar-se fora de la parcel•la, s’indicarà l’espai màxim que ocuparà la base de recolzament.
– Certificat d’ avaluació de riscos.
– Certificació del Tècnic/a director/a de les obres que acrediti la no afectació de l’obra sol•licitada per cap línia elèctrica d’acord amb la normativa vigent
– Certificat a efectes de tramitació de llicència, d’inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser muntada, expedit per una entitat d’inspecció i control (EIC).
– Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (600.000 €)derivada del funcionament de la grua amb indicació de l’emplaçament de l’obra.
– Pressupost de l’execució material amb definició de les partides i amidaments.
– Declaració de responsabilitat de l’empresa que instal•la la grua torre, acreditant el perfecte estat dels elements de la grua i assumir la responsabilitat de la seva instal•lació. S’haurà de fer constar les càrregues màximes en les seves posicions més desfavorables que puguin ésser transportables per la grua en els diferents supòsits d’utilització que es prevegin.
– Full d’acceptació de residus signat per un centre gestor de residus autoritzat.
– Autorització d’altres administracions (quan es tracti d’obres dins àmbit de protecció de rieres, carreteres, vies de tren, parc agrari).
Condicionada a aportar abans de la seva utilització:
– Certificat final d’instal•lació de la grua torre, signat pel tècnic i visat pel Col•legi professional.
– Documents GR-1, GR-2 i GR-3, degudament diligenciats i segellats per una entitat d’inspecció i control (EIC)
– Altres (en els casos que determini l’Ajuntament)

Cas que les obres impliquin l’ocupació de la via pública amb materials de construcció, bastides, màquines elevadores i instal•lacions anàlogues, sacs i contenidors de runa, tanques provisionals d’obra i altres elements, s’haurà de sol•licitar la corresponent autorització preceptiva, d’acord amb les prescripcions contingudes a l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Ocupació de la Via Pública i els Espais Públics.
En cas de necessitar llicència per a la instal•lació de grua, caldrà tramitar la llicència d’obres menors corresponent. Les taxes s’estipulen a les Ordenances Fiscals Municipals.

Documentació complementaria

1.- Formulari llicència d’obres.
2. Model normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
3. Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construcció a línies elèctriques.

Tràmit pas a pas

1. Empleneu l’imprès de sol•licitud de llicència urbanística i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
2. Feu el pagament de la taxa corresponent.
3. Des de l’àmbit corresponent procediran a fer l’informe. Si l’informe és favorable, desfavorable o en suspens, s’aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d’Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local.
4. L’Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Quant costa fer el tràmit?

Ordenança fiscal núm. 13 – Taxa per Llicències o la comprovació d’obres, instal•lacions i activitats comunicades en matèria d’urbanisme. Ordenança fiscal núm. 5 – Impost sobre construccions, instal•lacions i obres. Ordenança fiscal núm. 7 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntuals, estintolaments, bastides i altres instal•lacions anàlogues.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal de resposta és de 2 mesos per a les obres Tipus A i d’1 mes per a les obres Tipus B, a partir de la data de presentació de la sol•licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals – ROAS -.

Documents